خیرنیک اندیش، شما می توانید به منظور حمایت از فعالیتهای خیریه مسجد دانشگاه تهران،فرم درخواست صندوق خیریه را تکمیل و ارسال نمایید.

  • نمونه: 02166466000
  • نمونه: 09123456789
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .