سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌ها میتوانند جهت عضویت و همکاری با خیریه مسجد دانشگاه تهران، فرم زیر را تکمیل نمایند.

  • نمونه 02166466000
  • نمونه 02166466000